Z HISTÓRIE KLUBU

V roku 2014 si pripomíname 60.výročie založenia Leteckomodelárskeho klubu a 50. výročie Raketomodelárskeho klubu, ktoré do roku 1995 existovali samostatne. 

Letecké modelárstvo

V roku 1951, v čase výstavby druhého letiska v Dubnici nad Váhom v priestoroch Lieskovca bol v Domove mládeže ( terajšia ulica Športovcov) založený leteckomodelársky klub. Vedúcimi  boli  p. Urban a p. Kováčik V terajšom ponímaní  to bol skôr modelársky krúžok a členmi boli chlapci z Dubnice nad Váhom  a z odborného učilišťa. Od roku 1953 po prezentácií svojich modelov stúpol záujem o členstvo v modelárskom krúžku, predovšetkým z radov mládeže.  Medzi nich sa zaradil  aj žiak Jozef Švec, ktorý  mal v tom čase 11 rokov a v súčasnosti  je  členom  RMK Dubnica nad Váhom . Ďalší členovia boli p. Ivan Kuriak, Jozef Kuriak, Jozef Rajec, Julius Prítrský, Juraj  Černý, Juraj Vavro .  Členovia sa venovali stavbe modelov   Poštolka, Sojka, Sľuka,  ktoré v súčasnosti  je možné vidieť na súťažiach historických modelov.

V auguste 1962 nastúpil do konštrukcie lokomotív v n.p. Závody K.J.Vorošilova Ing. Karel Holý, ktorý sa zaujímal ,ako letecký modelár, o túto záujmovú činnosť. Na učilišti objavil korene  po činnosti modelárskeho krúžku, ktorého vedúci Jozef Švec bol  v tom čase na vojenskej  prezenčnej  službe. Vedúci mimoškolskej výchovy na učilišti pán Pagáč túto iniciatívu uvítal a hneď zorganizoval nábor do krúžku z radov učňov. Krúžok obnovil svoju činnosť v suterénu učilišťa za jeho materiálovej podpory. Po krátkom čase sa presťahoval do pivničných priestor na slobodáreň č. XIV. Klub sa postupne  rozšíril  o ďalších členov z učňov bývajúcich na internáte, ale aj miestnych žiakov. Krúžok bol evidovaný pri ZO Zväzarmu ZKJV neskôr ZTS Dubnica nad Váhom.

Aktívni  modelári  z tej aj neskoršej doby boli:  Karol Záležak,  Pavol Záležak,  Milan Vavrík,  Ján Hlôška,  Jozef Žovinec,  Jozef Dombay,  Jozef Ondruška, Ivan  Čechvala,  Daniel Petrík , Ing. Miroslav Madarász a mnoho ďalších. Členská základňa  sa rozrastala a pri ZO Zväzarmu ZTS bol založený leteckomodelársky klub.

Modelári sa zúčastňovali súťaží a propagačných akcií. V rámci okresu Považská Bystrica bol LMK Dubnica hodnotený veľmi vysoko.  Po dobudovaní Domu brannosti získal Leteckomodelársky klub   na svoju činnosť nové vyhovujúce priestory.

Práca s mládežou

Po návrate Jozefa Šveca zo základnej vojenskej služby tento postupne od zakladateľov modelárskeho krúžku  prevzal funkciu inštruktora pri krúžku mládeže, v ktorom sa vystriedalo veľa učňov.  Neskôr dlhé roky vykonával funkciu vedúceho modelárskeho krúžku  pre najmenších záujemcov vo  vtedajšom Dome pionierov a mládeže v Dubnici nad Váhom . Na Novej Dubnici podobne vykonával funkciu inštruktora Ing. Karel Holý.  Tí žiaci, ktorí boli najúspešnejší ,  najzručnejší , pokračovali v krúžku v klube, kde boli vytvorené vhodnejšie podmienky  urýchlujuce  ich rast.  Takto postupne prešli do klubu Juraj Dudáš, Petr Nevařil, Slavomír Dudáš, Ivan Čechvala   a mnohí ďalší, kde sa im venoval  Ing.Karol Ťupek .

Žiaci, ktorí pracovali v krúžku mládeže pri LMK často v juniorskom veku  pokračovali vo svojej záľube ako členovia Aeroklubu Dubnica nad Váhom. So svojimi základnými znalosťami z aerodynamiky, meteorologie a konštrukcie lietadiel  „uľahčovali“ inštruktorom lietania  výcvik v lietaní so skutočnými vetroňmi . Pre niektorých to bol základ ich neskoršieho rozhodnutia pokračovať  v profesionálnej orientácií na lietanie či už v rôznych aerolíniách alebo sa venujú aerodynamike .  Napr. Ing. Ľ. Nevařil , ktorý je pilotom dopravných lietadiel a Ing. R. Šošovička, PhDr . odborným vedeckým pracovníkom v oblasti aerodynamiky,  ako žiaci začínali stavbou modelov v krúžku mládeže pri LMK. Od roku 2013 sa podujal na vedenie modelárskeho krúžku Jožko Barčík  s inštruktormi Borisom Cesnekom a Maťom Košútom. Pod ich vedením sa pripravujú na svoje prvé Majstrovstvá republiky voľných modelov v Očovej.

Raketové modelárstvo

Prví zakladatelia RMK  boli z radov dôstojníkov a technikov , kmeňových zamestnancov vtedajších Adamovských strojární  závod Dubnica nad Váhom (dnešné ZVS holding a.s.. Zakladajúci členovia boli Ing. Miroslav Drbal, Ing. Bohumil Pazour, Ing. Milan Jelínek, Ing. Miroslav Horáček, Václav Richter a Ondrej Ziman.

Vývoj a výroba raketových motorčekov

Vznik a rozvoj klubu bol od začiatku vďaka pochopeniu vedenia závodu, riaditeľa závodu Ing. Pavla Ďuriša a technického námestníka Ing. Miroslava Tičku úzko spätý s vývojom a výrobou nízkotlakých raketových motorčekov , ktoré dovtedy vyrábal MVSS Pardubice. Pri zvýšenom počte priemyselne vyrábaných motorčekov sa prejavili nedostatky v ich pôvodnej dokumentácií a nevyhnutne bolo potrebné zaviesť vo výrobe nové konštrukčné a technologické riešenia. Toto sa udialo zásluhou novovzniknutej Odbornej skupiny RMK – Ing. Jelínek, Ing. Staško, O. Ziman, Ing. Drbal, Ing. Pazour, Ing. Horáček- a ich spolupráce s realizačným tímom výrobného závodu. Výsledkom tvorivej  činnosti celého týmu bol vznik nového raketového motorčeka typu „RM“, ktorý veľmi úspešne preverili reprezentanti vtedajšej ČSSR na medzinárodnej súťaži v poľskom Krakowe v apríli 1966. Na základe dosiahnutých výsledkov vedenie závodu prijalo rozhodnutie o zahájení sériovej výroby raketových motorčekov typu „RM -2,5/5 a RM-2,5/3 s vonkajším priemerom 22,5 mm.

Odborná skupina RMK následne vyriešila vývoj a výrobu    prístrojov , tzv.“VACHUDOMERY“, spolu s metodikou merania a vyhodnocovania dosahovaných výšok modelov. Navrhnutá  metóda bola zásluhou  skupiny z RMK úspešne overená  na I. Majstrovstvách ČSSR na letisku Brno-Medlánky.

Celosvetový rozvoj raketového modelárstva smeroval  k stavbe väčších a zložitejších modelov makiet a raketoplánov bol sprevádzaný požiadavkou na vývoj a sériovú výrobu  motorčekov rady RM o celkovom impulze 5 a 10 Ns.  Naopak miniaturizácia modelov so snahou o zvýšenie výkonov si  vynútila vývoj a výrobu motorčekov MINI – MM o celkovom impulze  1,25; 2,5 a 5 Ns.

Postupne sa odborná skupina pri RMK personálne obmenila, pripojili sa do nej J. Pristač, A. Páleník, Ing. A. Troch a Ing. R. Švančar.  V rokoch 1966 až 1990  sa zamerala na vývoj a výrobu  motorčekov predovšetkým „špeciálnych“  (v zmysle pravidiel FAI) pre potreby reprezentačného družstva Československa.  Veľkým prínosom pre použitie motorčekov bolo vyvinutie plastickej zápalnice typu DJ.  Na začiatku roku 1991 bola činnosť odbornej skupiny ukončená a od uvedeného roku v obmedzenom rozsahu výrobu zabezpečovala firma VYMOPO vedená In. Staškom.  Sériová výroba raketových motorčekov typov „RM“ a „MM“  bola vo firme ZVS Dubnica nad Váhom  ukončená v r.1993.

Práca s mládežou

Základom činnosti klubu od jeho vzniku bola práca s mládežou v krúžkoch mládeže pod záštitou RMK v DPaM v Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici, Ilave  a SMT Nová Dubnica. Krúžky absolvovali stovky detí z  dubnicka pod vedením inštruktorov : Ing. Pazour, Ing. Drbal, O. Ziman, Ing. L. Bohunický, S. Marek, J. Matocha, V. Matocha, Ing. Buraj, D. Matuška, J. Drobný, Ing. Ľ. Baur.  Vo funkcií asistentov  vedúcich krúžkov sa vystriedalo  viac juniorov. Zásluhou inštruktorov a ich asistentov mnohí žiaci cez juniorov až po seniórsku kategóriu úspešne reprezentovali klub a veľakrát na majstrovstvách Európy a sveta , ako členovia národného reprezentačného týmu,  či už za Československú alebo v súčasnosti  za Slovenskú republiku.

Po  spoločenských zmenách v r.1989 zo strany spoločnosti  došlo k výraznému poklesu záujmu o polytechnickú výchovu mládeže, čo sa odzrkadlilo postupne v zániku Staníc mladých technikov,  DPaM a výraznému obmedzeniu  priestorov  v Dome brannosti v Dubnici nad Váhom.  I napriek týmto , pre krúžkovú činnosť  nevhodných  priestorov,  sa v r. 1999 obidva kluby  spojili do jedného s názvom Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom  a vo svojej činnosti pokračovali. Inštruktormi v tomto neľahkom období boli P. Matuška a Ing. K. Ťupek.

Zásluhou vtedajšieho predsedu klubu Ing. Š. Buraja a pochopeniu predstaviteľov mesta sa v r.2008 klub presťahoval do plne vyhovujúcich priestorov v objekte bývalej II. Základnej školy, čím boli vytvorené lepšie podmienky aj pre prácu s mládežou.

ORGANIZOVANIE SÚŤAŽÍ

Od založenia RMK vznikol silný organizačný tím Ing. Horáček, Ing. Pazour, O. Ziman, A. Páleník, ktorí neváhali zobrať si na svoje plecia pravidelne organizovať  medzinárodné súťaže  nad štandartne vysokej úrovni . V podvedomí účastníkov sa súťaže v Dubnici nad Váhom stali zapísanými ako niečo , čo vysoko presahuje priemer. V minulosti organizačne najnáročnejšou súťažou bolo usporiadanie  II.MAJSTROVSTIEV SVETA KOZMICKÝCH MODELOV v r. 1974 pri príležitosti 10.výročia vzniku raketového modelárstva v Československu a vzniku RMK Dubnica nad Váhom.