Z HISTÓRIE KLUBU

V roku 2014 si pripomíname 60.výročie založenia Leteckomodelárskeho klubu a 50. výročie Raketomodelárskeho klubu, ktoré do roku 1995 existovali samostatne.

Letecké modelárstvo

V roku 1951, v čase výstavby druhého letiska v Dubnici nad Váhom v priestoroch Lieskovca bol v Domove mládeže ( terajšia ulica Športovcov) založený leteckomodelársky klub. Vedúcimi boli p. Urban a p. Kováčik. V terajšom ponímaní to bol skôr modelársky krúžok a členmi boli chlapci z Dubnice nad Váhom a z odborného učilišťa. Od roku 1953 po prezentácií svojich modelov stúpol záujem o členstvo v modelárskom krúžku, predovšetkým z radov mládeže. Medzi nich sa zaradil aj žiak Jozef Švec, ktorý mal v tom čase 11 rokov. Ďalší členovia boli p. Ivan Kuriak, Jozef Kuriak, Jozef Rajec, Julius Prítrský, Juraj Černý, Juraj Vavro. Členovia sa venovali stavbe modelov Poštolka, Sojka, Sľuka, ktoré je možné vidieť v súčasnosti na súťažiach historických modelov.

V auguste 1962 nastúpil do konštrukcie lokomotív v n.p. Závody K. J. Vorošilova Ing. Karel Holý, ktorý sa ako letecký modelár zaujímal aj o túto činnosť. Na učilišti objavil korene po činnosti modelárskeho krúžku, ktorého vedúci Jozef Švec bol v tom čase na vojenskej prezenčnej službe. Vedúci mimoškolskej výchovy na učilišti pán Pagáč túto iniciatívu uvítal a hneď zorganizoval nábor do krúžku z radov učňov. Krúžok obnovil svoju činnosť v suteréne učilišťa za jeho materiálovej podpory. Po krátkom čase sa presťahoval do pivničných priestor na slobodáreň č. XIV. Klub sa postupne rozšíril aj o ďalších členov z radov učňov bývajúcich na internáte, ale aj miestnych žiakov. Krúžok bol evidovaný pri ZO Zväzarmu ZKJV neskôr ZŤS Dubnica nad Váhom.

Aktívni modelári z tej aj neskoršej doby boli: Karol Záležak, Pavol Záležak, Milan Vavrík, Ján Hlôška, Jozef Žovinec, Jozef Dombay, Jozef Ondruška, Ivan Čechvala, Daniel Petrík, Ing. Miroslav Madarász a mnoho ďalších. Členská základňa sa rozrastala a pri ZO Zväzarmu ZŤS bol založený leteckomodelársky klub.

Modelári sa zúčastňovali súťaží a propagačných akcií. V rámci okresu Považská Bystrica bol LMK Dubnica hodnotený veľmi vysoko. Po dobudovaní Domu brannosti získal Leteckomodelársky klub na svoju činnosť nové vyhovujúce priestory.

Práca s mládežou

Po návrate Jozefa Šveca zo základnej vojenskej služby postupne od zakladateľov modelárskeho krúžku prevzal funkciu inštruktora pri krúžku mládeže, v ktorom sa vystriedalo veľa učňov. Neskôr dlhé roky vykonával funkciu vedúceho modelárskeho krúžku pre najmenších záujemcov vo vtedajšom Dome pionierov a mládeže v Dubnici nad Váhom. Na Novej Dubnici podobne vykonával funkciu inštruktora Ing. Karel Holý. Tí žiaci, ktorí boli najúspešnejší, najzručnejší, pokračovali v krúžku v klube, kde boli vytvorené vhodnejšie podmienky urýchľujúce ich rast. Takto postupne prešli do klubu Juraj Dudáš, Petr Nevařil, Slavomír Dudáš, Ivan Čechvala a mnohí ďalší, kde sa im venoval Ing. Karol Ťupek.

Žiaci, ktorí pracovali v krúžku mládeže pri LMK často v juniorskom veku pokračovali vo svojej záľube ako členovia Aeroklubu Dubnica nad Váhom. So svojimi základnými znalosťami z aerodynamiky, meteorológie a konštrukcie lietadiel  „uľahčovali“ inštruktorom lietania výcvik v lietaní so skutočnými vetroňmi. Pre niektorých to bol základ ich neskoršieho rozhodnutia pokračovať v profesionálnej orientácií na lietanie či už v rôznych aerolíniách alebo sa venujú aerodynamike. Napr. Ing. Ľ. Nevařil, ktorý je pilotom dopravných lietadiel a Ing. R. Šošovička, PhDr. odborným vedeckým pracovníkom v oblasti aerodynamiky, ako žiaci začínali stavbou modelov v krúžku mládeže pri LMK. Od roku 2013 sa podujal na vedenie modelárskeho krúžku Jožko Barčík s inštruktormi Borisom Cesnekom a Maťom Košútom. Pod ich vedením sa žiaci pripravovali na svoje prvé Majstrovstvá republiky voľných modelov v Očovej.

Raketové modelárstvo

Prví zakladatelia RMK boli z radov dôstojníkov a technikov, kmeňových zamestnancov vtedajších Adamovských strojární závod Dubnica nad Váhom (dnešné ZVS holding a.s.). Zakladajúci členovia boli Ing. Miroslav Drbal, Ing. Bohumil Pazour, Ing. Milan Jelínek, Ing. Miroslav Horáček, Václav Richter a Ondrej Ziman.

Vývoj a výroba raketových motorčekov

Vznik a rozvoj klubu bol od začiatku vďaka pochopeniu vedenia závodu, riaditeľa závodu Ing. Pavla Ďuriša a technického námestníka Ing. Miroslava Tičku úzko spätý s vývojom a výrobou nízkotlakových raketových motorčekov, ktoré dovtedy vyrábal MVSS Pardubice. Pri zvýšenom počte priemyselne vyrábaných motorčekov sa prejavili nedostatky v ich pôvodnej dokumentácií a nevyhnutne bolo potrebné zaviesť vo výrobe nové konštrukčné a technologické riešenia. Toto sa udialo zásluhou novovzniknutej Odbornej skupiny RMK – Ing. Jelínek, Ing. Staško, O. Ziman, Ing. Drbal, Ing. Pazour, Ing. Horáček – a ich spolupráce s realizačným tímom výrobného závodu. Výsledkom tvorivej činnosti celého tímu bol vznik nového raketového motorčeka typu „RM“, ktorý veľmi úspešne preverili reprezentanti vtedajšej ČSSR na medzinárodnej súťaži v poľskom meste Krakow v apríli 1966. Na základe dosiahnutých výsledkov vedenie závodu prijalo rozhodnutie o zahájení sériovej výroby raketových motorčekov typu „RM-2,5/5 a RM-2,5/3 s vonkajším priemerom 22,5 mm.

Odborná skupina RMK následne vyriešila vývoj a výrobu prístrojov, tzv.“VACHUDOMERY“, spolu s metodikou merania a vyhodnocovania dosahovaných výšok modelov. Navrhnutá metóda bola zásluhou skupiny z RMK úspešne overená na I. Majstrovstvách ČSSR na letisku Brno-Medlánky.

Celosvetový rozvoj raketového modelárstva smeroval k stavbe väčších a zložitejších modelov makiet a raketoplánov, ktorý bol sprevádzaný požiadavkou na vývoj a sériovú výrobu motorčekov rady RM s celkovým impulzom 5 a 10 Ns. Naopak miniaturizácia modelov so snahou o zvýšenie výkonov si vynútila vývoj a výrobu motorčekov MINI – MM s celkovým impulzom 1,25; 2,5 a 5 Ns.

Postupne sa odborná skupina pri RMK personálne obmenila, pripojili sa do nej J. Pristač, A. Páleník, Ing. A. Troch a Ing. R. Švančar. V rokoch 1966 až 1990 sa zamerala na vývoj a výrobu motorčekov predovšetkým „špeciálnych“  (v zmysle pravidiel FAI) pre potreby reprezentačného družstva Československa. Veľkým prínosom pre použitie motorčekov bolo vyvinutie plastickej zápalnice typu DJ. Na začiatku roku 1991 bola činnosť odbornej skupiny ukončená a od uvedeného roku v obmedzenom rozsahu výrobu zabezpečovala firma VYMOPO vedená Ing. Staškom. Sériová výroba raketových motorčekov typov „RM“ a „MM“ bola vo firme ZVS Dubnica nad Váhom ukončená v r.1993.

Práca s mládežou

Základom činnosti klubu od jeho vzniku bola práca s mládežou v krúžkoch mládeže pod záštitou RMK v DPaM v Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici, Ilave a SMT Nová Dubnica. Krúžky absolvovali stovky detí z Dubnice a okolia pod vedením inštruktorov: Ing. Pazour, Ing. Drbal, O. Ziman, Ing. L. Bohunický, S. Marek, J. Matocha, V. Matocha, Ing. Buraj, D. Matuška, J. Drobný, Ing. Ľ. Baur. Vo funkcií asistentov vedúcich krúžkov sa vystriedalo viac juniorov. Zásluhou inštruktorov a ich asistentov mnohí žiaci cez juniorov až po seniorskú kategóriu úspešne reprezentovali klub a veľakrát na Majstrovstvách Európy a Sveta, ako členovia národného reprezentačného tímu, či už za Československú alebo v súčasnosti za Slovenskú republiku.

Po spoločenských zmenách v r.1989 zo strany spoločnosti došlo k výraznému poklesu záujmu o polytechnickú výchovu mládeže, čo sa odzrkadlilo postupne v zániku Staníc mladých technikov, DPaM a výraznému obmedzeniu priestorov v Dome brannosti v Dubnici nad Váhom. Aj napriek týmto, pre krúžkovú činnosť nevhodných priestorov, sa v r. 1999 obidva kluby spojili do jedného s názvom Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom a vo svojej činnosti pokračovali. Inštruktormi v tomto neľahkom období boli P. Matuška a Ing. K. Ťupek.

Zásluhou vtedajšieho predsedu klubu Ing. Š. Buraja a pochopeniu predstaviteľov mesta sa v r.2008 klub presťahoval do plne vyhovujúcich priestorov v objekte bývalej II. Základnej školy, čím boli vytvorené lepšie podmienky aj pre prácu s mládežou.

Organizovanie súťaží

Od založenia RMK vznikol silný organizačný tím Ing. Horáček, Ing. Pazour, O. Ziman, A. Páleník, ktorí neváhali zobrať si na svoje plecia pravidelne organizovať medzinárodné súťaže na nadštandardne vysokej úrovni. V podvedomí účastníkov sa súťaže v Dubnici nad Váhom stali zapísanými ako niečo, čo vysoko presahuje priemer. V minulosti organizačne najnáročnejšou súťažou bolo usporiadanie II. Majstrovstiev Sveta Kozmických Modelov v r. 1974 pri príležitosti 10.výročia vzniku raketového modelárstva v Československu a vzniku RMK Dubnica nad Váhom.